11692
XTRA סטודנט: קבוצות למידה , מרתונים, העשרה. 03-6406610 xtra@post.tau.ac.il
מדעי החיים: חוברות עזר בכימיה אורגנית+ כימיה פיסיקלית+ סטטיסטיקה לביולוגים- סמסטר ב' תשע"ח
תאריכים:
20/7/18-2/9/18
תאריכים:
20/7/18-2/9/18
מחיר לסטודנט:
170 ₪
מחיר רגיל:
340 ₪
בהדרכת: אדם חכים
להרשמה מאוחרת לקורס נא לפנות ליחידת הקורסים טל: 03-6406610

יש לאסוף את חוברות כימיה אורגנית וסטטיסטיקה לביולוגים ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים מיום הרכישה, החל מה- 8/4 (חופשת פסח).
איסוף חוברת כימיה פיזיקלית יתאפשר החל מה- 25/4/18. 

שימו לב - חוברות העזר יחולקו גם במסגרת קורסי העזר.

כתובת אקסטרא: רח' חיים לבנון 30
, ימים א'-ה' 09:00-18:00.

 


חוברת עזר בכימיה אורגנית

חוברת העזר בכימיה אורגנית נועדה לארגן ולסכם את הפרטים הרבים הכלולים בקורס 'כימיה אורגנית' לכדי מאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר. החוברת עוקבת באדיקות אחר הקורס כפי שמועבר בתואר הראשון של החוג לביולוגיה באוניברסיטת תל אביב ע"י דר' יוסף צפדיה, והותאמה כך שתהיה אופטימלית להכנה למבחן סיום הקורס. היא כוללת סיכום נרחב של כלל הריאקציות והמנגנונים בקורס בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים. כל פרק לימוד כולל בתוכו שאלות אמריקאיות, שאלות מנגנונים ושאלות סינתזה הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים של השנים האחרונות. כדי להצליח במבחן, יש לדעת לפתור תרגילים מסוגים שונים ולרכוש טכניקות פתרון שונות, מעבר להבנת התיאוריה. מכאן, מומלץ להתבונן בפתרונות המצורפים לחוברת כדי להכיר טכניקות רבות שייתכן שלא הכרתם לפני כן. 


חוברת עזר בכימיה פיזיקלית

חוברת העזר בכימיה פיזיקלית נועדה לסייע לסטודנט להתמצא בנבכי הקורס "כימיה פיזיקלית" המועבר על ידי דר' יוסף צפדיה בחוג לביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. החוברת עוקבת באדיקות אחר הקורס האוניברסיטאי. סדר הפרקים בחוברת זהה לסדר הלימוד בקורס, אך החומר בחוברת הותאם כך שיהיה אופטימלי להכנה למבחן סיום הקורס. כל פרק לימוד כולל בתוכו שאלות אמריקאיות ופתוחות הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים של דר' צפדיה שפורסמו על ידי הקורס האוניברסיטאי. בחוברת מופיעים פתרונות מלאים ומנומקים לשאלות, בעזרתם ניתן לרכוש טכניקות פתרון שונות ולהכיר מגוון מסיחים נפוצים.


חוברת עזר בסטטיסטיקה לביולוגים

חוברת העזר בסטטיסטיקה לביולוגים נועדה לסייע לסטודנט להתמצא בנבכי הקורס "סטטיסטיקה לביולוגים" בחוג לביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. החוברת עוקבת באדיקות אחר הקורס האוניברסיטאי, סדר הפרקים בחוברת זהה לסדר הלימוד בקורס, אך החומר בחוברת הותאם כך שתהיה אופטימלית להכנה למבחן סיום הקורס. כל פרק לימוד כולל בתוכו שאלות אמריקאיות הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים שפורסמו על ידי הקורס האוניברסיטאי. בחוברת מופיעים פתרונות מלאים ומנומקים לשאלות, בעזרתם ניתן לרכוש טכניקות פתרון שונות ולהכיר מגוון מסיחים נפוצים.