XTRA סטודנט: קבוצות למידה , מרתונים, העשרה. 03-6406610 xtra@post.tau.ac.il
התכנית הארבע שנתית לרפואה: מבחן ידע 2021- קורס פרונטלי+קורס אונליין- קבוצת באר שבע/ ZOOM3
תאריכים:
12/10/20-11/1/21
פרטי פגישות:
יום ב',ה' 20:30 - 17:30
פרטי פגישות:
יום ב',ה' 20:30 - 17:30
מחיר לסטודנט:
1950 ₪
מחיר רגיל:
1950 ₪
בהדרכת: ביוכימיה פלוס

מדיניות ביטול עסקה

 

אנא קרא מדיניות זו בעיון לפני השלמת עסקה להשתתפות בקורסים המוצעים על ידינו באמצעות האתר https://xtra.student.co.il/ (להלן: "האתר"), והתעדכן מעת לעת בשינויים הנעשים בה, שכן מדיניות זו יחד עם תקנון האתר, מסדירים את תנאי ההתקשרות בינך (להלן: "הסטודנט") לבין אקסטרא סטודנט (להלן: "אקסטרא").

 

 

 

 

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אולם היא פונה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

 

 

 

מדיניות זו מסדירה את זכויותיך בקשר עם ביטול השתתפותך בקורס שנרשמת אליו (להלן: "הקורס"), בהתאם לסוג הקורס, מועד הרשמתך לקורס וביחס למועד הודעת הביטול, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת  (להלן: "החוק").

 

 

 

 

 

1.       ביטול השתתפות בקורס

 

 

 

 

 

1.1.             כללי

 

 

 

 

 

1.1.1.            בהתאם לקבוע בהוראות החוק, סטודנט שנרשם לקרוס יהא יהיה רשאי להודיע לאקסטרא על ביטול השתתפותו בקורס בתוך 14 ימים מיום שנרשם לקורס, ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס.

 

1.1.2.            יובהר בנוגע לקורסים מקוונים כי במועד ההרשמה לקורס נחשף הסטודנט לתכני הקורס ולכן מועד ההרשמה לקורס מהווה מועד תחילת הקורס, ולפיכך לא תהא אפשרות לבטל הרשמה לקורס מקוון.

 

1.2.             ביטול השתתפות בקורסי הכנה ללימודי רפואה

 

 

 

 

 

1.2.1.            מעבר לקבוע בהוראות הדין כאמור בסעיף 1.1.1. לעיל אקסטרא מאפשרת לסטודנט אשר יבקש בכתב לבטל את השתתפותו בקורס למבחני מס"ר/ מור מרקם (להלן: "קורס הכנה ללימודי רפואה") לעשות כן עד 2 ימי עסקים, קודם למועד תחילת קורס כאמור, והכל בהתאם למדיניות אקסטרא, כפי שתשתנה מעת לעת.

 

1.2.2.            סטודנט שיבקש לבטל את השתתפותו בקורס הכנה ללימודי רפואה בתווך של 2 ימי עסקים, קודם למועד תחילת הקורס ועד למועד פתיחת קורס כאמור, יהא רשאי לעשות כן ובלבד, ששילם דמי ביטול בסך של 150 ₪. אקסטרא תהא רשאית לנכות דמי ביטול כאמור מהתמורה ששולמה על ידי הסטודנט בגין הקורס.

 

1.2.3.            אקסטרא תהא רשאית לבטל לאלתר הוראות סעיף ב' זה, או לשנות את הזכאות לביטול השתתפות בקורס ו/או כל תנאי אחר מתנאי סעיף ב' זה, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "עדכון התנאים"), ובלבד שביטול כאמור לא יחול על סטודנטים שנרשמו טרם עדכון התנאים.

 

2.       מתן החזר כספי

 

באם סטודנט אכן זכאי להחזר כספי, בהתאם לאמור במדיניות זו ובכפוף להוראות החוק, תפעל אקסטרא על מנת להשיב לסטודנט את ההחזר בתוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול מהסטודנט, ככל הניתן - דרך אמצעי התשלום בו השתמש הסטודנט.

 

 

 

 

 

 

3.       מסירת הודעת ביטול

 

3.1.    מסירת הודעת ביטול בהתאם לתנאי מדיניות זו תעשה באחת הדרכים הבאות:

 

3.1.1. בדואר אלקטרוני לכתובת שירות הלקוחות של אקסטרא בקישור להלן: _xtra12@student.co.il.

 

3.1.2. בטלפון למספר: _03-622-5333_.

 

3.2.    בהודעת הביטול יציין הלקוח את שמו המלא (כפי שמופיע בחשבונו באתר), כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון, מספר ההזמנה וכן ייצרף בפנייתו אלינו העתק חשבונית שנשלחה לו לאחר ההרשמה לקורס.

 

אקסטרא תהיה רשאית לדרוש מהסטודנט את פרטי אמצעי התשלום כאמצעי מזהה ולצורך ביטול העסקה.

 

4.       כללי

 

4.1.    "ימי עסקים" לצורך מדיניות זו ימי עבודה בין הימים א- ה, ובלבד שאינם חגים או מועדים.

 

4.2.    אקסטרא שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף או לשנות את תנאי מדיניות זו בכל עת ולפי שיקול-דעתה הבלעדי ובלבד שביחס לכל עסקה יחולו תנאי המדיניות כפי שהיו בתוקף בעת ביצוע ההרשמה.

 

4.3.    הסטודנט מסכים בזאת כי הדין החל על מדיניות זו ועל כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עמה הינו אך ורק דינה של מדינת ישראל. בכל מחלוקת הנובעת ממדיניות זו, סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל.

פרטי מפגשים, חדרים והודעות לרשומים
יום ב',ה' 20:30 - 17:30
112/10/2020 ב 20:30 - 17:30     
211/01/2021 ב 20:30 - 17:30